(375)

17.11.2017  |  Vårt bidrag

Man lykkes sjelden alene! – vi må jobbe sammen for å finne de beste bærekraftige løsningene!

Dette ordtaket gjelder også for bærekraftsatsingen som foregår i mange bransjer i Norge. McDonald’s og Nortura samarbeider derfor om å finne de beste bærekraftige løsningene.

FNs definisjon av bærekraft er «utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Det betyr at de valgene store selskaper tar i dag, ikke skal ødelegge for fremtidige generasjoner.

Norske forbrukere er i økende grad opptatt av matens opprinnelse, og hvordan den er produsert. Det betyr at mat- og landbruksbransjen må ta i bruk bærekraftige løsninger, både ut ifra et samfunnsperspektiv og et forbrukerperspektiv.

Sagt på en annen måte: Det hjelper ikke å ha bærekraftige råvarer, hvis ikke produksjonen og foredlingen også er bærekraftig.

Til tross for at FN definerer bærekraft bredt, blir søkelyset ofte satt på miljøutslipp.

Nortura har ambisjoner om å være en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet:

-Vi jobber hele tiden med å redusere miljøbelastningen fra vår produksjon, blant annet ved å ta i bruk nye klimavennlige løsninger som reduserer utslipp og som begrenser unødig bruk av energi-, vann- og kjemikalier, forteller Dr. Ragnhild Nilsen, leder for Grønt Skifte i Nortura.

Bildetekst: Dr. Ragnhild Nilsen, leder for Grønt Skifte i Nortura. Foto: CF Wesenberg.

McDonald’s har også iverksatt flere tiltak for å redusere miljøfotavtrykket, for eksempel ved å sikre at frityroljen som benyttes i restaurantene blir gjort om til biodrivstoff.

-For oss betyr bærekraft å drive etisk, økonomisk og miljømessig riktig. Det hjelper imidlertid ikke bare å tenke miljøutslipp, hvis ikke dyrevelferden er god, eller de ansatte ikke har det bra, sier Hilde Stenhaug Øverby, leder for kvalitet, innkjøp og bærekraft i McDonald’s Norge.

Mange av bærekraftresultatene kommer av et åpent og godt samarbeid med hverandre, og andre aktører. Eksempler på dette er egne krav til behandling av kyllingene og HMS-tiltak for de ansatte på anleggene.

Selv om samarbeidet mellom den internasjonale restaurantkjeden og den norske kjøttprodusenten bærer frukter, er det fortsatt mye som man gjenstår for at hele verdikjeden blir bærekraftig. For å lykkes videre, må bransjen finne nye gode ideer, sammen med akademia, gründervirksomheter, myndighetene og andre.

Leter etter den beste løsningen

I søken etter nye ideer, er McDonald’s og Nortura initiativtakere til en ny bærekraftpris, som for første gang ble delt ut på Serum-konferansen ved Campus Ås nylig.

Tanken bak prisen er at den skal gå til en person eller et selskap som utvikler nye bærekraftige løsninger innen mat og landbruk – uavhengig av plassen i verdikjeden.

Årets vinner ble N2 Applied. Les mer om de her.